Thought of the Day

FCDJ

Thoughts 3B_01: Anaka, raha te halala hoe manao ahoana no tokony ho fitondran-tenanao manoloana ny fijaliana, dia banjino ny fitondran-tenako: moa ve nihemotra Aho? Moa ve niezaka nampihena azy Aho ? na niezaka nanova ny fihetsiky ny hafa ? noraisiko ny fijaliana dia niainako tanteraka, mba ahafako manantanteraka antsakany sy andavany ny iraka nankinina Tamiko irery. Amin’izany ohatra izany no tokony alainao tahaka mba iainanao tsara ny irakao. Manaike ho tantànana amin’ny fidirana ao anatin’izany tontolo vaovao izany. Tiako ianao.

FCDJ

Today's Thought of the Day comes from the book For the Happiness of my own, My Chosen Ones – Jesus, by Léandre Lachance, Volume 3, number 3..

SHARE THE THOUGHT OF THE DAY

FACEBOOK

TWITTER