facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

1E_36: Anaka, Izaho, miombona amin’ny Fon’ny Ray, izay nomena iraka hitantana anao. Mangalaha fotoana mijanona mba hijery ny lasa, mba hahitanao ny fomba nitantanako anao. Manaike mandrakariva. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_09: Anaka, efa miha mifandray bebekokoa hatrany isika. Amin’ny fihaonantsika, ny mahomby indrindra dia ny ifandraisantsika ao anatinao lalina. Mijanóna ho ilay fitaovana kely manaiky sy mety volavolaina eo ampelan-tànan’ny Ray. Amin’ny alalan’izany fanaikena sy fahavononana izany no hahitanao ny tena hanirahana anao dia ny hamela ny Fitiavana hiampita. Avelao ho vontosan’ny Fitiavako ianao satria tena tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_05: Anaka, mba tiako ny mijery anao bitika, ary manome Ahy ireo adin-tsainao raha vao mitranga aminao. Avy hatrany dia alaiko ho Ahy ireny, ary ianao, jereo tsara manao ahoana ny ampanjavonako azy mba hitodian’ny fonao tanteraka aty Amiko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_33: Anaka, mangalaha fotoana betsaka mandrafitra tsara ny fatorana mampifandray antsika ; io fatorana io no sampany mitondra ilay voninkazo izay afahany manohitra ny rivotra sy ny rivo-mahery arahana oram-be. Anaka, mangalà fotoana miaraka Amiko, avelao hofenoiko ianao. Hihamafy noho izany ilay sampanao. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_29: Ry Bitikako, iray ihany no zava-dehibe sy maika, dia ny fanomanana ny fo. Ny fo voaomana, dia fo afaka miditra ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana lalina amin’Andriamaniny. Io fifandraisana io, Anaka, no ho tsapanao ao anatinao, any anatinao lalina ary hiteraka fialofam-Piadanana, Fifaliana, Fitiavana izay nirianao nanomboka tamin’ny fiandohan’ny nahariana anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_22: Anaka, mba tsy hisy very na kely aza, dia apetraho daholo ao anatin’ny Foko : ireo fijaliana, alahelo, hafaliana, ahiahy na ireo tsy fahombiazana…ny zavatra rehetra mihintsiny. Raha apetraka ao anatin’ny Foko ireo toe-javatra rehetra ireo, raisina sy iainana am-pitiavana miaraka amiko sy ho Ahy dia ho lasa manandanja avokoa : ho lasa diloilo mampitony ny Foko maratra.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_37: Anaka, tahaka ny masoandro sy ny orana izay mampitombo ny voninkazo, ny afo sy ny oran’ny Fitiavako hanokatra ny fonao mba hatonga azy hamirapiratry ny Fitiavako. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_20: Anaka, ataivy izay maha bitika anao, angataho io Fahasoavana ho bitika io. Ireo bitika dia tena akaiky ny Foko. Hofenoiko izy ireo. Hofihiniko eo amin’ny Foko izy ireo. Rehefa mifandray amin’ny Foko ny fony dia hiova ny fon’izy ireo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_31: Anaka, aoka hatoky ianao fa ireny tranga izay mampalahelo anao ireny dia efa eo ampelan-tànan’ny Ray. Rehefa mahatanteraka ny fiovana nirian’ny Ray ao aminao ireny tranga mampalahelo ety ivelany ireny, dia ho hitanao fa hilamina ho azy irery eo ireny. Tahaka ny volamena izay mila fanadiovana amin’ny alalan’ny sedran’ny afo, no tsy maintsy handalovanao amin’ireo fijaliana sy fahasarotàna mba hatonga anao, ho io olona feno Fitiavana io, izay tian’ny Ray atao aminao. Aza mitsahatra midera.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_12: Anaka, aoka tsy hisy fahatahorana ao aminao. Nahita sitraka eo imasoko ianao. Amin’ireny fotoana izay tsy havitanao mifehy ny eritreritrao izay somebisebin’ireo zavatra ety ivelany, dia voatsapanao ny maha tsy ampy hery anao, sy ny maha voafetra anao. Raha tsy Izaho, dia tsy afaka manao na inona na inona ianao, na ny vavaka aza; satria ny zavatra rehetra dia fahasoavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE