facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

1F_27: Anaka, rehefa mandray izay zavatra rehetra mitranga aminao ianao fa avy amin’ny Ray ireny ka atolotrao Azy avokoa, dia ho tonga tahaka ny ranon’ando ho anao ny trangan-javatra tsirairay, izay hanampy hampangatsiatsiaka anao sy hampitombo anao ao anatin’ny Fitiavana. Tiako be ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_17: Anaka, omeo Ahy ny fahakelezan’ny finoanao, ho soloiko ho tahaka ny finoan’ny apôsitôly sy ny mpaminany. Ny FINOANA sy ny FITIAVANA dia tsy afa-misaraka. Rehefa lasa olon’ny FINOANA, dia lasa tonga olon’ny FITIAVANA. Rehefa lasa olon’ny FITIAVANA, dia lasa tonga olon’ny FINOANA.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_08: Anaka, tsy maintsy mandalo amin’ny trangan-javatra isankarazany eo amin’ny fiainanao ianao mba hampitombo anao sy hahatonga anao tsara tarehy eo imasoko. Tena mila mandray ny Fitiavako ianao, mahatsapa fa tiako ianao ary mahafantatra fa miambina anao Aho, ary miaro anao sy mitantana anao hatramin’ireo antsipirihiny… Manàna fahatokisana Ahy bebekokoa, manaike tiavina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_06: Anaka, aoka tsy hatahotra ianao, aza avela ho feno fanahiana na tahotra ny tsy fahombiazana ny fonao. Atodio aty Amiko ny fijerinao. Jereo ny Fitiavana izay omeko anao sy ireo olon-tianao. Jereo izay efa vitako ao anatinao sy manodidina anao. Jereo koa izay efa natomboko ho tanterahiko amin’ny alalanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_33: Ry zanaky ny Foko, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, maniry ny handray anao eto an-tsandriko Aho ary hamihana ny fonao eo amin’ny Foko mba hatsapanao ny Fitiavako. Tsy manana afa tsy fitiavana ho anao Aho ; sokafy midanadana kokoa ny fonao. Raha sarotra ho anao ny manokatra azy, omeo alàlana Aho ary dia avy amin’ilay “Eny” tanteraka sy tsy misy fepetra, dia ho tanterahako izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_04: Ry zanako malalako, miaraka aminao lalandava Aho. Tsy manary anao mandrakizay Aho. Sarobidy loatra amiko ianao, koa raisiko an-tanana ny mikasika anao rehetra. Raisiko andraikitra koa ireo asanao rehetra.  

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_34: Anaka, mihoatra ny morona ny Fitiavan’ny Foko ho an’ny fitambaran’ny olona rehetra eto an-tany. Ny zavatra ilaiko mba hipoahan’ny Fitiavako ao anatin’ny fon’ny tsirairay, dia ny hamelàna Ahy hiasa ao amin’izy ireo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_12: Anaka, manomboka androany no tokony hizoranao amin’ilay làlana roa mirazotra, izany hoe : ny fanaikenao ny maha bitika anao sy ny fandraisanao ny Fitiavako. Ny zava-dehibe dia tsy ny fahafantaranao hoe aiza ho aiza ianao eo amin’io làlana io, fa ny fahazoanao antoka fa eo amin’io làlana io ianao. Efa eo amin’io làlana io ianao raha vao manome ny « ENY-NAO » amin’ny maha bitika anao, amin’ny fahosanao, amin’ny maha voafetra anao ary manome ny « ENY-NAO » handray ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_05: Anaka, manatòna manakaiky kokoa Ahy izay Andriamanitrao. Aza mitady Ahy ao amin’ny lohanao na ny sainao; eo amin’ny fonao no misy Ahy. Raha mba fantatrao ny Fitiavako anao ! Raha mba hitanao ny Foko mirehi-pitiavana ho anao, dia ho avy ianao, amin’io ianao io, tahaka ny zazakely, hiantsampy eny an-tsandriko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_19: Anaka, aoka hamirapiratra Fahamasinana ianao ary rehefa eo anatrehanao ny olona, dia hiova izy ireo, tsy vokatr’izay ho lazainao akory, fa noho ny tenanao fotsiny. Ekenao ve no ho fitaovana toy izany ?

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE