facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

3B_22: Ry zanaka malalan’ny Foko, izao iainanao ankehitriny izao dia mandalo fotsiny ihany. Tsy misy tokony hataoranao, eo ambanin’ny fiarovako mandrakariva ianao ! Arovako amin’ny Ràko sarobidy ianao. Rakofako amin’ny lambako sy ny an’ny Reniko Masina ianao ! Ankehitriny dia mandalo ny làlam-be izay mitondra anao ho amin’ny hafenon’ny Fitiavana ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_36: Ry Bitikako, raha mba fantatrao hatraiza ny hafaliako mahita anao ela ny ela ka nandray ny Fitiavana izay tiako harotsaka ao anaty fonao ! Eny, ry zanako, ianao no tiako, amin’ny ianao izao ! Raiso bebekokoa hatrany ny Fitiavana izay tiako harotsaka ao anaty fonao, avy hatrany ary koa avy amin’ny alalan’ny olon-kafa.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_08: Ry zanaky ny Foko, raiso ny Fitiavana izay tian’ny Ray, izay Rainao, Raiko, Raintsika harotsaka ao anatin’ny fonao dia ho feno tanteraka ianao. Misokatra ny lanitra amin’izao fotoana izao, ka ireo izay irian’ny fonao sy takiany dia ho azonao tanteraka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_21: Ry Bitikako malalako, na dia tsy tsapanao mazava aza, dia mitàntana anao eo amin’ny làlan’ny hafenoin’ny Fitiavana Aho. Ny fanaikenao ny Fanahiko no afahako mitàntana anao toy izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_39: R’ilay Bitikako, te hikikiaka aminao ny Fitiavako Aho. Ekeo fa tiako ianao. Tsy fantatrao ny halehibeazany, ny aavony, ny sakany ary ny alalin’ny Fitiavako. Ny Fitiavako ny tsirairay aminareo Zanako eto an-tany dia tsy manam-petra. Mananaraka azy tsirairay Aho mba hilazako sy mba hatsapany ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_02: Anaka, fantaro lalandava ao am-ponao ny tsy fahafahanao manao na inona na inona, na dia mahavita zava-mahagaga mahafinaritra amin’ny alalanao aza Aho indraindray. Iray ihany no andraisanao anjara amin’izany dia ny fanomezanao Ahy ny « ENY-NAO ». Raha tiako ampiasaina ianao dia noho ny Fitiavako feno loatra ho anao sy ho an’ireo zanako rehetra ety an-tany. Tiako loatra ianao, ary tiako ho totofana soa avy aty amiko ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_09: Ry perla kelin’ny Foko, ny valiteny izay tadiavinao, dia tsy ho hitanao amin’ny toerana hafa afatsy ao anatinao, amin’ny alalan’ireo fotoana maharitra iarahanao lalina Amiko. Tsy ny ataonao no hamalianao ny antsoko fa ny iainanao. Ny tenanao, izay namboarina tamin’ny Fitiavana mba ho tonga « Fitiavana », dia tsy ho tonga amin’ny tanjona farany raha tsy amin’ny alalan’ny Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_33: Anaka, tena mandanja foana ny vavaka sy ny fifadian-kanina ! Tokony ho ivon’ny fiainanao ny Eokaristia ! Ny sakramentan’ny fampihavanana dia mitazona anao ao anatin’ny fadiovam-po! Manaraka izany, atodio any amin’ny Ray mandrakariva ny fijerinao, Izy izay ilay Fitiavana ary hitantana anao mankany amin’ilay sivilizasion’ny Fitiavana! Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_19: Ry Bitika malalako, ny manaiky manaraka Ahy, dia manaiky ny ho rantsànana mba ho havaozina araka ny Sitrapon’ny Raiko. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao : ho hitanao fa maivana ny jiogako. Aza matahotra. Sambatra ianao nahita sitraka eo imasoko sy arahin’ny Fitiavako mandrakariva.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_40: Anaka, angataho Amiko ny fanetre-tena sy ny fanaikena tanteraka mba hiasa mandrakariva ao anatin’ny Finoana. Tsy misy tokony hatahoranao, satria ny Fitiavana no mikarakara anao mba ho tonga « Fitiavana » ianao… Mangataha mandrakariva amin’ny Ray izay ilaivany anao ao anatin’ireo tranga tsirairay izay hitanao eny amin’ny làlanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE