facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

2B_39: Anaka, misaotra anao Aho amin’ny fahatokisanao Ahy sy ny firosoana tsy mijanona na dia tsy fantatrao aza ny hitondrako anao. Hitanao tsara fa mandroso ianao ary Izaho no mitantana anao. Ny zava-dehibe ho anao dia ny afantaranao fa miaraka aminao mandrakariva Aho. Miaraka aminao Aho, ao anatinao Aho mba hanaovao anao ho tonga olona feno ny Fitiavako, satria, Tena Tiako loatra ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_40: Anaka, mirehi-pitiavana ho anao ny Foko, ary mangetaheta fiombonana feno aminao Aho. Tena sarobidy amiko izay Andriamanitrao, ianao. Mila anao Aho, fa ny tena faniriko dia ny hahita anao tena akaiky ny Foko. Mananafitiavana betsaka Aho izay tiako harotsaka ao anatinao, avelao ho feno ianao. Ry zanaky ny Foko, tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_35: Ry Bitikako, tohizo ny fandraisanao ny Fitiavako, amin’ny fiaikenao fa bitika ianao ; ny fanaovanao izany no mahafaly Ahy indrindra aminao, satria manana Fitiavana betsaka dia betsaka omena anao Aho, mba hatongavanao ho olona feno sy mamirapiratry ny Fitiavako. Tiako tokoa ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_06: Anaka, aoka ho tsapanao fa ny Fijaliako nandritran’ny fialako aina tao amin’ny zaridainan’oliva no nampamokatra ny Iraka nanirahana Ahy sy ny Fahafatesako. Raha tsy maintsy nomasahana tamin’ny fijaliako ny iraka nankininina tamiko, koa tsy rariny ve raha ny fijalianao dia tonga nampamokatra ny asa nanirahana anao ?

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_13: Anaka, ekeo ny tenanao. Ilaiko ianao araka ny maha ianao anao izao. Ny fanaikenao ny tenanao izao no afahanao mandray ireo fahasoavana, Fahasoavana maro izay eo am-pelatànako ho anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_23: Ry Bitikako, ny lohanao, ny fisainanao ary ireo fahaizanao dia tokony ampiasaina ho an’ny fonao fa tsy ny mifanohitra amin’izany. Ny itoeranao eo amin’ny fonao no afahanao maheno, mahatakatra, ary mahazo ny Fitiavana izay tiako hatondraka ao aminao amin’izao fotoana izao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_18: Anaka, atolory Ahy mandrakariva ny fahalemenao. Ianao, raha amin’ny herinao ihany dia tsy misy dikany ; Izaho no fahataperana! Ekeo ny maha ianao anao ary ekeo ny maha Izaho Ahy. Amin’izay dia ho afaka manatanteraka zava-mahagaga ao aminao sy amin’ny alalanao Aho. Avy amin’ny alalan’ny fahalemenao indrindra no iamparan’ny Heriko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_29: Anaka, mba afahako miasa malalaka ao aminao, eo amin’ny manodidina anao ary amin’ny alalanao, dia ilaina ny fanaikenao. Aoka ianao ho azo volavolaina ary ao anatin’ny fisaorana mandrakariva na dia ao anatin’ireo alahelo sy ireo sedra na ao anatin’ireo hafaliana sy ireo fotoana tsara. Ny faniriko dia ny mba ho Ahy tanteraka ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_10: R’ilay Bitikako, tohizo ny mamerina miteny Amiko ireo « ENY-NAO » amin’ny antsipirihan’ny fiainanao. Fantaro fa raha ianao irery ihany dia tsy havita na inona na inona ianao. Ny Fitiavana no afaka manao ny zavatra rehetra, ny Fitiavana no nandray anao tamin’ny toerana nisy anao : tahaka an’i Davida mpandroaka ondry izay voahosotra ho Mpanjaka. Tiako atao ho andry iankinan’ny Egliziko ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_29: Anaka, fihiniko eo amin’ny Foko ny fonao sy eo amin’ny Fon’ny Reniko Masina. Hampirehetiko amin’ny afon’ny Fitiavana Afoko ny fonao. Sambatra ianao satria, amin’ny alalan’ny fonao, dia ho fo maro no hirehitra amin’ny Afon’ny Fitiavana Afoko. Mitsinjaky ny hafaliana Aho, ry malala. Tiako loatra ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE