facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

Ny hevim-pitiavany

2B_32: Ry Bitikako, ao anatin’ny hevim-pitiavany, dia navelan’ny Ray ho eo aminareo Aho amin’ny fisian’ny vatako ao amin’ny Eokaristia. Noho izany, ny fanokananao fotoana, fotoana betsaka eo anatrehan’ny Fisian’ny vatako Masina, na dia tsy miteny na indraimbava aza, no hampiova anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Miverena mankaty Amiko

1C_24: R’ilay Bitikako, miverena mankaty Amiko, atodio bebekokoa aty Amiko ny fijerinao. Mora variana amin’ny tebitebin’ireo asanao ianao. Somebiseby amin’ny asanao ianao ka ataonao ho eo aminao daholo no ipetrahan’ny zava-drehetra, nefa eo Amiko izay Andriamanitrao daholo no ipetrahan’ny zavatra rehetra. Karakaraiko hatramin’ny antsipirihany indrindra; efa noraisiko an-tànana ianao ; nahita sitraka teo imasoko ianao ; ianao ilay nofinidiko, ry Bitikako malalako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ankìniko amin’ny Reniko Masina

1A_09: Anaka, ankìniko amin’ny Reniko Masina ianao mba hanoizany mampianatra anao izay tokony ho fantatrao. Tiany be ianao ary arovany ianao. Aza matahotra ny manohy mandroso ao anatin’ny finoana. Hahita zavatra maro ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tohizo ny fanaikenao ho tantànana ao anatin’ny finoana

1D_09: Anaka, tohizo ny fanaikenao ho tantànana ao anatin’ny finoana. Mbola betsaka no tokony ho hitanao. Mbola tsy tena takatrao tsara hatraiza ny Fitiavan’Andriamanitra anao ! Mbola tsy tena hitanao tsara ihany koa ny Herin’Andriamanitra, ny Fitiavany sy ny Famindram-pony. Manaike ianao tiavina, manaike ianao ho fenoina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny manan-danja, dia ny maha ianao anao

1C_23: Anaka, fantatro avokoa izay ilainao. Izaho, dia mijery eo amin’ny tenanao izay hamboariko sy havaoziko, rehefa nahazo fahazoan-dàlana avy aminao. Iriko ny tenanao ho tsara endrika be, hadio be sy ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ny manan-danja, dia ny maha ianao anao, ireo izay hamelanao Ahy hotanterahiko ao aminao amin’ny alalanao sy manodidina anao. Matokisa Ahy, satria tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tokana ihany ny faniriako

1E_29: Anaka, aza matahotra manatona miantsampy ety An-tsandriko. Isaky ny manao dingana iray manatona Ahy ianao, dia manao dingana folo Aho mba hihaona aminao. Tokana ihany ny faniriako : dia ny mba ho eo akaikaiky anao. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny fiovan’ny fonao

1B_15: R’ilay Bitikako, ny fiovan’ny fonao dia Asako fa tsy asanao. Ny ataonao dia ny mamerina Amiko ireo, ireo « ENY-NAO », sy ny iaikenao ny fahalemenao ary indrindra ny fahatokisanao ny maha-mahefa ny zavatra rehetra Ahy hatramin’izay antsipirihany indrindra amin’ny fiainanao. Tiako ny hitantana anao ho akaiky ny Foko mba handrakotra anao bebe kokoa ny Fitiavako. Manaike tiavina ianao. Tiako ianao!

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Asa miavaka

1B_38: Anaka, manaike lalina ao am-ponao ny hotiaviko manokana. Nofidiko ianao hanao asa miavaka ary mila anao tanteraka Aho. Tsy maintsy manaiky ny tenanao sy tia ny tenanao araka ny naharian’ny Ray anao ianao. Tsy maintsy manaiky ny hanome Ahy, ny « Eny » tsy misy fepetra ianao, ny ho tonga bitika, ny hanaikenao ny ho tantànako, tsy misy ady hevitra, tsy am-pisainana ary matetika tsy takatrao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny Fitiavana no afaka manao

1B_10: R’ilay Bitikako, tohizo ny mamerina miteny Amiko ireo « ENY-NAO » amin’ny antsipirihan’ny fiainanao. Fantaro fa raha ianao irery ihany dia tsy havita na inona na inona ianao. Ny Fitiavana no afaka manao ny zavatra rehetra, ny Fitiavana no nandray anao tamin’ny toerana nisy anao : tahaka an’i Davida mpandroaka ondry izay voahosotra ho Mpanjaka. Tiako atao ho andry iankinan’ny Egliziko ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Fitiavana dia matanjaka lavitra kokoa noho ireo fahasarotana

1E_17: Anaka, aza matahotra. Ny Fitiavana dia matanjaka lavitra kokoa noho ireo fahasarotana sy ireo fahoriana izay mitranga aminao eny an-dàlana eny, ary tena mahery lavitra noho ireo izay mihevitra azy ho matanjaka. Avelao fehezin’ny Fitiavana ianao, ekeo fa ny Fitiavana dia tia anao ary dia ho vavolombelon’ny herin’ny Fitiavana hatrany ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE