DIFFUSION EN DIRECT
Tous les Mardis, jeudis
et vendredis à 12 : 30 HNE.
Votre dose d'amour
quotidienne!

Matokia Ahy

1A_28: Ry zanako, R’ilay Bitikako, raha mba fantatrao manko ny maha zava-dehibe an’ireo zavatra iainanao ankehitriny, tsy hangataka zavatra hafa amiko intsony ianao. Izaho izay mahalala ny zavatra rehetra, fantatro tsara ireo izay ilainao rehetra anio. Matokia Ahy, tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Maniry ny hiaraka aminao Aho

1B_04: R’ilay Bitikako, maniry ny hiaraka aminao Aho, tahaka Ahy miaraka amin’ny Raiko, mba afahanao mivelona tsy tapaka amin’ny Fitiavanay. Io Fitiavanay io hikasika ny fon’ireo izay eny amin’ny làlanao eny. Ianao, dia ho vavolombelona fotsiny ny Asanay: tsy ianao intsony no velona fa Izahay (Andriamanitra) no velona ao anatinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Midira ao anatinao

1C_36: R’ilay Bitikako, midira ao anatinao ; ao no misy Ahy. Omeo Ahy ireo adin-tsainao sy ny ahiahinao. Rehefa omenao adin-tsaina Aho, dia lasa Ahy izy ary araraotiko izany hanafahako anao amin’ireo fatoranao hafa. Vokatr’izany dia iaina fahafahana anaty ianao. Io fahafahana anaty io no afahanao mifandray Amiko, dia afahanao mahita ny halehiben’ny Fitiavako anao ary afahanao ho tonga Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Manaike ianao ho dorako amin

1A_22: Anaka, ireo fotoana nolanianao teo anatreako sy ao anatinao lalina dia tena fotoana sarobidy indrindra, satria, amin’izany ary amin’izany irery ihany no hazoanao akaiky indrindra ny Afon’ny Fitiavako. Manaike ianao ho dorako amin’ny Fitiavako. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Sarobidy eo imasoko ianao

1C_17: Anaka, tiako ianao, mila anao Aho, sarobidy eo imasoko ianao. Manaike tiaviko, mahatsiaro fifaliana be Aho mihaona amin’ny fo iray izay manaiky hotiavina, izay fenoiko tsy tapaka ary ampidinako ao anatiny ny Fitiavako izay efa mitobaka. Mangalà fotoana handray Azy, hanandrana Azy !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Hitsahatra hijery ny tenany

3B_30: Anaka, rehefa manaiky hanaraka Ahy amin’ny làlako ny olona iray dia tokony hitsahatra hijery ny tenany, ireo fahoriany, ireo hafaliany sy ny fahantrany izy fa hibanjina Ahy sy hijery ny làlana izay tsy maintsy nandalovako namonjena an’izao tontolo izao. Ilay « Eny » atolotra Ahy avy amin’ny alalan’ny fandraisana ny vesatry ny fijaliana be no « Eny » mahafaly ny Ray ary mitondra vokatra betsaka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Maimaimpoana ny Fitiavanay

3B_24: Ry ilay bitikako, tsy misy fahasambarana lehibe ho Ahy noho ny fahafahako mandrotsaka ny Fitiavako ao anatin’ny fon’ireo izay manaiky sy maniry handray azy. Ny tena mampaory Ahy sy ny Raiko indrindra dia ny mahita an’ireo olona maro mandà ny Fitiavanay satria mihevitra izy ireo fa tsy mendrika izany noho ny tsy fahafantarany fa maimaimpoana ny Fitiavanay ary ny fainekeny Azy aingana no hanova azy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa

3B_35: Anaka, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, ianao izay nomeko olona maro izay nofidiko tsara hanodidina anao mba hafahanao mandray fitiavana betsaka : voalohany amin’izy ireny ny Ray aman-dReninao, ny anabavinao, ny anadahinao ary maro hafa koa… aza manana ahiahy na kely fotsiny aza amin’ny Fitiavako, Izaho Andriamanitrao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tonga ny fotoana ialanao ireo mamatotra anao

2B_11: Ry zanako malalako, ho fanampiana anao mba hatakaranao izay iainanao amin’izao fotoana izao, dia tsarovy ilay zanaka voromahery mianjera avy eny ambony ivelan’ny tranony rehefa natsipin’ny reniny. Ho azy, dia tena loza be izany, kanefa izany no fomba tokana mahomby afahany mianatra manidina amin’ny herin’ny tenany. Torak’izany koa ho anao, amin’izao fotoana izao, satria tonga ny fotoana ialanao ireo mamatotra anao avy amin’ny lasanao (na dia nahitanao tombotsoa sy fitokisana aza taloha) tahaka ilay tranom- boromahery.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tao anatin’ny rivo-mahery

1D_21: Anaka, tao anatin’ny rivo-mahery, rehefa noheverina fa natory Aho tao an-tsambokely, dia sarotra ho an’ireo Apôsitôliko ny nametraka ny fitokisany tamiko ; toy izany koa ny anao amin’izao fiainanao ankehitriny izao. Raiso ny Fitiavako, matokisa Ahy, ho vavolombelon’ny Heriko ianao. Rakofako ny Fitiavako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

21 February 2024
1D_21: Anaka, tao anatin’ny rivo-mahery, rehefa noheverina fa natory Aho tao an-tsambokely, dia sarotra ho an’ireo Apôsitôliko ny nametraka ny fitokisany tamiko ; toy izany koa ny anao amin’izao fiainanao ankehitriny izao. Raiso ny Fitiavako, matokisa Ahy, ho vavolombelon’ny Heriko ianao. Rakofako ny Fitiavako ianao.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3