3A_30: Anaka, raha mba fantatrao manko fa mirehi-pitiavana tanteraka aminao ny Foko ! aza mandany andro intsony ianao mijery ny tenanao na mandrefy anao. Avia miantsapaza ety an-trotroiko, ary sokafy midanadana kokoa ny fonao handray ny Fitiavako. Tiako amin’ny maha ianao anao izao ianao. Eny tendrement tiako ianao, et follement tiako ianao. Raiso ny Orokako feno tambitamby. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_14: Ry zanako malalako, maniry ny ahita anao iombona amin’ny Zanako, Jesoa, Aho, tahaka an’i Jesoa iray amiko ; dia hikoriana ao aminao ny Fitiavako. Raha miha mikoriana bebe kokoa ao aminao ny Fitiavako, dia vao maika ny Fisainanao ho tonga toy ny Fisainako, izany hoe tsiloviko tanteraka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_32: Anaka, mianàra matoky Ahy, manaiky ho tiaviko. Izaho, Jesoa, dia tia anao amin’ny maha ianao anao io izao. Vitanao ve ny miteny toy izany koa amin’ny tenanao? Izao ny fanovàna tiako ho tanterahina ao aminao mba ho tsapanao fa tiako ianao, ary ho tia ny tenanao bebekokoa ianao amin’ny maha ianao anao io. Mitobaka Fitiavana ho anao ny Foko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_23: Anaka, na aiza na aiza misy anao, na inona na inona ataonao, dia miaraka aminao mandrakariva Aho. Ka tsy tokony ho hisy atahoranao. Rakofako ny Akanjoko ianao mba hiaro anao amin’ireo herin’ny fahavalo satana ary rakofako miaraka ihany koa ireo tianao sy ireo izay nankinina taminao. Tiako ianao

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_07: Anaka, tohizo hatrany ny fanoloranao Ahy ireo fijalianao raha vao tsapanao. Ho tsikaritrao bebekokoa ny Fisiako eo anilanao hanamaivana ny enta-mavesatrao. Tadidio fa tsy irery mandrakizay ianao : miaraka aminao foana Aho.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_19: Ry Bitikako, ny fandrosoanao ao anatin’ny finoana madio no hahitanao izay ataon’ny Ray amin’ny alalanao, ary miaraka amin’izay koa ny hahitanao ireo fiovana izay atao ao aminao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_03: Anaka, avia mifitsaka eto an-tsandriko. Manaike tiavina! Izany no tsara indrindra ho anao amin’izao fotoana izao. Te hiresaka aminao amim-pahatsorana Aho. Avia ! avia ! manaike tiavina ! avia ! Efa mandroso ny fotoana hamelako anao ho diovina amin’ny Afon’ny Fitiavako, fa raha tsy izany dia ho diovina amin’ny alalan’ireo fahoriana ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_24: Ry ilay bitikako, tsy misy fahasambarana lehibe ho Ahy noho ny fahafahako mandrotsaka ny Fitiavako ao anatin’ny fon’ireo izay manaiky sy maniry handray azy. Ny tena mampaory Ahy sy ny Raiko indrindra dia ny mahita an’ireo olona maro mandà ny Fitiavanay satria mihevitra izy ireo fa tsy mendrika izany noho ny tsy fahafantarany fa maimaimpoana ny Fitiavanay ary ny fainekeny Azy aingana no hanova azy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_35: Anaka, tokony ho tadidinao fa ny faniriako dia ny fanekenao fa bitika ianao, ary ho mora manaiky sy ho azo polesina mba hanatanteraka ny Sitrapon’ny Ray ; ary ho mailaka handray ny tondram-pitiavana izay tian’ny Ray arotsaka aminao amin’izao fotoana izao, ary mihabetsaka fa indrindra amin’ny fotoana fandraisana ny Eokaristia .

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_34: Ry Zanaka malalan’ny Fokon-dRay sy Reny, Efa akaiky ny fotoana. Mihazakazaha ianareo miantsapy ety an-tsandriko ! Raha mba fantrareo fa tena misokatra be ireo sandriko ! Tsy mijery na dia iray akory aza Aho amin’ireo tsy fahamendrehanao sy ireo hadisoanao. Miaike fa mpanota ianareo, omeo Ahy ireo « eninareo », raiso ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart