1E_02: Anaka, izay miendrika sedra dia loharanom-pahasoavana mandrakariva sy tso-drano ho an’ireo izay manaiky ireny sedra ireny. Ekeo ny miaina an’izy ireny rehefa avy apetrakao tanteraka eo am-pelatànan’ny Ray ireny sedra ireny. Tiako tokoa ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_01: Anaka, aza matahotra, mandrosoa mandrakariva ao anatin’ny Finoana. Ny fatsapanao ny Fiadanako ao anatinao no hafantaranao fa eo amin’ny làlana marina ianao. Amin’ny alalan’io Fiadanana tsapanao io koa no afahanao miroso sy maka ireo fanapahan-kevitra mifanaraka amin’ny sitrapon’ny Raiko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_29: Anaka, aza matahotra manatona miantsampy ety An-tsandriko. Isaky ny manao dingana iray manatona Ahy ianao, dia manao dingana folo Aho mba hihaona aminao. Tokana ihany ny faniriako : dia ny mba ho eo akaikaiky anao. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_05: R’ilay Bitikako, apetrao eo an-tanako ireo zavatra rehetra mitondra fiarovana ho anao sy ireo fanananao rehetra ka atolory Ahy, mba ho afaka miala amin’ireo ianao ; afahanao mijery an’ireo amin’ny tena lanjany, izany hoe tsy misy lanjany… Ny tena hany tokana misy lanjany ho anao, amin’izao fotoana izao, dia ny Fitiavana zay tia anao ka hatonga anao Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_05: Anaka, raha mba fantatrao ny lanjan’ny fijaliana mba hidiranao lalindalina ao anatin’ny Fitiavana… Ny fijaliana dia miova ho fahasoavana sy tso-drano rehefa raisina sy atolotran’ny Ray miaraka amin’ireo Fijaliako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_13: Ry bitikako, aza atakalonao amin’ny zavatra tsy misy dikany ny tena manandanja. Ny tena manandanja indrindra dia ny fifankatiavana lalina izay misy eo amintsika, aryireo izay tsy misy lanjany kosa dia izay rehetra ivelan’izany fifandraisana ampitiavana misy amiko sy aminao ary aminao sy Amiko izay Andriamanitrao izany.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_09: R’ilay Bitikako, henoy tsara izao : eo am-piovanao ho « Fitiavana », dia ny Fitiavana no mifehy ny tenanao, ary eo no fotoana hanombohanao hanatanteraka ny tena iraka amin’ny maha zanak’Andriamanitra anao. Eo no hahatonga anao ho mpiandry ondry ho an’ireo ondriko marobe…no hahatonganao ho lasa lakandranom-Pitiavana. Izany hoe, mandalo aminao ny Fitiavana mba hikasika ao anatin’ny tontolo tsy hita maso ireo fanahy mitady ho very.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_35: Anaka, avia manakaiky Ahy, apetraho ihany ao Ampoko ireo eritreritrao, ireo vinanao, ireo hevitrao ary ireo manahirana anao. Fantatrao tsara fa raha irery ianao dia tsy ho afaka hisafidy ilay làlana tsara ianao, nohon’ny hakelinao loatra, ny fahosanao loatra, ny fahalemenao loatra ary ny maha mora tohana anao loatra. Manaike tarihako ianao !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_32: Anaka, ilay Fitiavana ao anatinao, izay tsy hitanao maso, izay tsy tsapanao foana dia tena miasa tsara tokoa. Hanova tanteraka ny tenanao izy, hanadio azy, mba hatonganao zana-tsipika tsy manan-tsahala, izay afaka hanatrobaka ireo izay tena mafy fo. Miaraka aminao dia te hisaotra an’i Ray Aho satria tonga « Fitiavana » ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_24: Anaka, fonosiko amin’ny Kapaoty beako ianao mba hiaro anao sy handrakotra anao amin’ny Aloko. Rehefa miha mahatsiaro fa kely, malemy, tsy mahavita na inona na inona ianao, dia miha ilaiko ary manomboka afaka mandalo amiao sy mampiasa anao Aho. Tiako be ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart