1E_17: Anaka, aza matahotra. Ny Fitiavana dia matanjaka lavitra kokoa noho ireo fahasarotana sy ireo fahoriana izay mitranga aminao eny an-dàlana eny, ary tena mahery lavitra noho ireo izay mihevitra azy ho matanjaka. Avelao fehezin’ny Fitiavana ianao, ekeo fa ny Fitiavana dia tia anao ary dia ho vavolombelon’ny herin’ny Fitiavana hatrany ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_34: Anaka, na dia miezaka ny hampiasa malalaka ny eritreritrao aza ianao dia tsy ho takatrao na dia ny kely indrindra amin’ny Fitiavan’ Andriamanitra Raintsika. Ny Fony dia Afom-pitiavana, Afo tsy miova, izay mihavao tsy tapaka ary tsy mety maty. Isaky ny miteny « Eny » ianao manaiky ho tiavina, dia tonga mitoetra ao aminao ny Fitiavana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_32: Anaka, mianàra matoky Ahy, manaiky ho tiaviko. Izaho, Jesoa, dia tia anao amin’ny maha ianao anao io izao. Vitanao ve ny miteny toy izany koa amin’ny tenanao? Izao ny fanovàna tiako ho tanterahina ao aminao mba ho tsapanao fa tiako ianao, ary ho tia ny tenanao bebekokoa ianao amin’ny maha ianao anao io. Mitobaka Fitiavana ho anao ny Foko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_17: Ianareo zanaka malalan’ny Ray, amin’ireny fotoana hiaonantsika ampitiavana ireny no hazoanao ireo zavatra tena sarobidy izay mitoetra any anatinao lalina any. Amin’ny firaisantsika am-po tokoa no hahatonga anao ho tonga olon’ny fitiavana mifanandrify indrindra amin’ny sitrapon’Andriamanitra… ary ny fitiavany dia afaka miampita malalaka hikasika olona hafa koa amin’ny alalanao, ny vokatr’izany dia tsy hita maso aloha amin’ny voalohany fa kosa, tonga hita maso ao aoriana kely.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_10: Anaka, atolory an’ny Ray avokoa na ny mahafinaritra na ny mahasosotra, na ny tsara na ny ratsy. Tsy havesatra aminao intsony io lasanao io raha omenao ny Famindram-pon’ny Ray satria tsy hilanja izany intsony ianao. Apetraky ny Ray eo ambanin’ny tongotrao ny lasanao, tahaka ny vato, mba hisondrotanao mankany Aminy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_27: Ry bitikako, aza adino mandrakizay fa ny fahafantaranao sy ny fihaikenao antsitram-po ny mahabitika, ny mahatsinontsinona anao no mahatonga anao fitaovana azo ampiasaina eo an-tànan’ny Ray. Rehefa mahatsikaritra toe-po miheboebo ao anatinao ianao, dia miverena aingana ao anatinao lalina mba hatsapanao indray ny fahabitianao sy handraisanao ny Fitiavana izay omen’ny Ray anao tsy tapaka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_31: Anaka, isaky ny mitaraina aty Amiko ianao, dia mihazakazaka manatona anao Aho. Dia raisoko eo an-tsandriko indray ianao. Mba tiako ny mamihina ny fonao eo amin’ny Foko ary, isaky ny manao izany Aho dia tonga miha Fitiavana ny fonao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_03: Ry Bitikako, avia manakaiky kokoa Ahy. Mirehi-pitiavana anao ny Foko. Rehefa hafanain’ny Foko ny fonao dia voadio. Ireo fotoana maharitra iarahanao amiko no mampiray ny fonao amin’ny Foko ary amin’ny farany dia ny tenanao manontolo no miray Amiko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_29: Anaka, rehefa miditra ao anatin’ny fonao Aho dia avy hatrany koa dia tafiditra ao anatin’ny fon’ireo fianakavianao. Aza adino fa ireo fianakavianao dia Ahy koa, ary manana fahasoavana maro koa Aho ho an’izy ireo tsirairay avy.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_09: Anaka, reko ny vavakao, ataoko vavako ny vavakao ary dia atolotro ny Ray. Raisiko ny fijalianao. Atambatro amin’ireo fijaliako mba ho fehezan-draozy atolotra ny Ray. Tsy misy tokony ho atahoranao, efa mitopy eo aminao ny Masony. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart