2A_40: Ry perla sarobidy, raha mba fantatrao ny ataon’ny Ray amin’ny alalanao ao anatin’ny tontolo tsy hita maso, tohin’ireo « ENY-NAO » lavorary amin’ny Sitrapony ireny, sy ireo « tsia » amin’ireo hevitr’izao tontolo izao ireny !... Tsy ho ampy anao ny hisaotra Azy, ny hidera Azy, ny hankasitraka Azy mandritra ny fiainana mandrakizay.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_12: R’ilay Bitikako, avia miantsampy eo an-tsandriko. Apetrao eo amin’ny Foko ny fonao… Raiso ireo tondram-pahasoavana sy Fitiavana izay atosaky ny Ray ao aminao amin’izao fotoana izao ! Ekeo tanteraka ireny ; ao no hahitanao fiarovana izay tadiavinao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_14: R’ilay Bitikako, aoka ianao tsy hatahotra ; tohizo ny firosoanao manatona Ahy, avelao ho tantanako ianao. Izaho no Mpampianatra anao. Tariako ianao hatramin’ireo antsipirian’ny fiainanao. Tohizo ny manome Ahy ny fanaikenao. Tiako ny mahita anao manaiky sy mandray izay tiako omena anao. Amin’izay ianao lasa « Fitiavana ».

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_09: Anaka, ankìniko amin’ny Reniko Masina ianao mba hanoizany mampianatra anao izay tokony ho fantatrao. Tiany be ianao ary arovany ianao. Aza matahotra ny manohy mandroso ao anatin’ny finoana. Hahita zavatra maro ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_01: Anaka, rehefa manao ny tenanao ho kely ianao, dia raisiko ireo adin-tsainao, ireo hafalianao sy ny alahelonao ka atolotro ny Ray, ary Izy, ao anatin’ny Famindram-pony lehibe sy ny Fitiavany, mametraka ny rantsa-tànany, Izy Mpahary mba hanapaka ireo fatotra manakana anao tsy ho olona afaka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_34: Anaka, anontanio Ahy daholo, ny momba ireo vina sy faniriana, aoka ianao ho vonona mandrakariva handray ny valiny dia ho tarihana mandrakariva ianao. Mahaiza mihainao tsara mba hahare sy handray ny valiny rehefa omena anao izany. Mitoera ao anatin’ny Fiadanam-be.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_33: Anaka, ny planin’ny Ray, dia ny ahatonga anao « Fitiavana », ny hanomezanao ny « Eny » feno, tsy misy fe-petra, ny hanaikenao hovana, ny handehananao mamita iraka eo amin’ny tontolo tsy hita maso amin’ny alalan’ny vavaka, ny fitsaohana ny Eokaristia Masina, ny fandraisana ireo Sakramenta ary ny fifadihan-kanina.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2B_29: Ry Bitikako, iray ihany no zava-dehibe sy maika, dia ny fanomanana ny fo. Ny fo voaomana, dia fo afaka miditra ao anatin’ny fifandraisam-pitiavana lalina amin’Andriamaniny. Io fifandraisana io, Anaka, no ho tsapanao ao anatinao, any anatinao lalina ary hiteraka fialofam-Piadanana, Fifaliana, Fitiavana izay nirianao nanomboka tamin’ny fiandohan’ny nahariana anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_22: Anaka, mba tsy hisy very na kely aza, dia apetraho daholo ao anatin’ny Foko : ireo fijaliana, alahelo, hafaliana, ahiahy na ireo tsy fahombiazana…ny zavatra rehetra mihintsiny. Raha apetraka ao anatin’ny Foko ireo toe-javatra rehetra ireo, raisina sy iainana am-pitiavana miaraka amiko sy ho Ahy dia ho lasa manandanja avokoa : ho lasa diloilo mampitony ny Foko maratra.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_28: Anaka, isaky ny misy fiahiana ianao, aoka ianao ho maika hanome Ahy izany, toy izay hitady vahaolana. Manome toky anao Aho : ho lasa fiahiako ilay izy ary horavako aingana. Aoka ny fonao hitdika mandrakariva aty amiko mba hanandrana ny Fitiavako. Homeko anao ireo fahazavan-tsaina hahitanao ny vahaolana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart