facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

3A_33: Anaka, tena mandanja foana ny vavaka sy ny fifadian-kanina ! Tokony ho ivon’ny fiainanao ny Eokaristia ! Ny sakramentan’ny fampihavanana dia mitazona anao ao anatin’ny fadiovam-po! Manaraka izany, atodio any amin’ny Ray mandrakariva ny fijerinao, Izy izay ilay Fitiavana ary hitantana anao mankany amin’ilay sivilizasion’ny Fitiavana! Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_19: Ry Bitika malalako, ny manaiky manaraka Ahy, dia manaiky ny ho rantsànana mba ho havaozina araka ny Sitrapon’ny Raiko. Atolory Ahy ny enta-mavesatrao : ho hitanao fa maivana ny jiogako. Aza matahotra. Sambatra ianao nahita sitraka eo imasoko sy arahin’ny Fitiavako mandrakariva.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_40: Anaka, angataho Amiko ny fanetre-tena sy ny fanaikena tanteraka mba hiasa mandrakariva ao anatin’ny Finoana. Tsy misy tokony hatahoranao, satria ny Fitiavana no mikarakara anao mba ho tonga « Fitiavana » ianao… Mangataha mandrakariva amin’ny Ray izay ilaivany anao ao anatin’ireo tranga tsirairay izay hitanao eny amin’ny làlanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_38: Anaka, eo am-pelatànan’Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, tsy tokony hisy hatahoranao. Tsy tokony hanana adin-tsaina na fiahiahiana ianao na iray aza, satria fantatrao fa ny Rainao izay tia anao tanteraka no mikarakara ny zavatra rehetra hatramin’ny madinika indrindra… Rehefa manolo-tena bebekokoa ianao, dia afaka miasa bebe kokoa mba hanafaka sy hameno anao ny Ray.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_04: Anaka, mangalà fotoana tsara handray ny Fitiavana. Fotoana sarobidy izany ho anao. Ny Fitiavana ao anatinao hanova anao ary, rehefa voahova ianao, dia hiparitaka amin’ny fon’olona maro Izy. Ny ataonao dia ny mamela ny Fitiavana hiasa ao anatinao mba hitohy Izy hiasa amin’ny manodidina anao sy amin’ny alalanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_13: Anaka, reko ny vavakao ary manomana ny fonao Aho amin’izay ho fiainanao amin’ny andro ho avy. Nofinidiko ianao. Tiako ny fanaikenao sy ny fanirianao tsy hanao afa tsy ny Sitrapoko. Tiako be ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_13: Anaka, tena faly tokoa Aho rehefa atolotrao Ahy ireo zavatra mampijaly sy ireo zavatra mampatahotra anao. Avy hatrany foana, dia entina eo amin’ny Ray ireo, Izy, izay tonga miaraka amin’ny Rantsa-tànany Mpahary, manapaka ireo fatotra ary mamita ao aminao ny fahariany, amin’ny fanomezany anao ny hatsaranao tany ampiandohana.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_26: Anaka, tiako ho tonga afaka ny fonao, satria tiako ho Ahy irery tanteraka. Rehefa omenao Ahy ny toerana voalohany amin’ireo asanao…dia mahafaly ny Foko masina ianao ! Ka nefa tiako ho fenoina bebekokoa ny fonao. Aoka hitodika mandrakariva aty Amiko ny fonao mba hanandrana ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_33: Ry Bitikako, ny hatongavana ho « Fitiavana » : dia ny vavaka, ny fanatonana ireo Sakramenta, ny fifadian-kanina sy ny fitsahoana ny Eokaristia Masina ihany no fitaovana voalohany eo am-pelatànanao. Mba hahazoana tombo-tsoa feno amin’ireny, dia tokony ho feno ny « ENY-NAO », ary tokony tsy misy fisalasalana ny firotsahanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_19: Anaka, mandrosoa, ary isaky ny handroso ianao dia hidaraboka tsirairay avokoa ireo sakana rehetra. Aza mihorohoro. Mianàra mametraka ny fitokisanao Amiko, miaraka aminao foana Aho… Iriko ho Ahy tanteraka ianao, tohizo ny mihaino mandrakariva Ahy. Tantanako ianao ary tena tiako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE