facebook live
Tous les jours
13 h 30 hae
Votre dose d'amour
quotidienne!

2B_16: Ianareo Bitikako, tonga ny fotoana mba hikoriana malalaka ao anatin’ireo fo ety ambonin’ny tany, ny Fitiavan’ny Ray. Sambatra ianareo izay tena bitika handray Azy ary hanao Azy ho voalohany eo amin’ny fiainanareo. Ho fenoina bebe kokoa ianareo. Satria tia anareo ny Fitiavana, dia lasa « Fitiavana » ianareo. Tena tiako loatra ianareo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_04: Ry zanako malalako, ny fanatonanao akaikikaiky kokoa ny Foko no ahitanao fiarovana izay tediavinao fa tsy ireo zavatra ivelany. Tena ao aminao tokoa Aho. Manaraka anao andro aman’alina Aho, aza matahotra na inona na inona satria eo aminao mandrakariva Aho na aiza na aiza misy anao, na inona na inona ataonao. Vady mahatoky Aho.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_01: Anaka, aza matahotra, fantatro tsara ny fahalemenao, fantatro koa ny fanirianao tsy hamadika Ahy rehefa misy ny fitsapàna. Manampy anao lalandava ny famindrampoko ary eo anilanao isan’andro Aho na dia tsy hitanao aza, na dia tsy renao aza ny fisiko, eo anilanao foana Aho. Ny fitiavako anao no manohana anao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_02: Anaka, miverèna manovo ao amin’ny loharanon’ny Fitiavana. Ao ihany no hahitanao Fiadanana sy Fifaliana… Omeo Ahy ireo adi-tsainao… Ny ilaivako anao, dia ny mba hanaikenao ho tiavina ary mba handray ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1B_09: R’ilay Bitikako, henoy tsara izao : eo am-piovanao ho « Fitiavana », dia ny Fitiavana no mifehy ny tenanao, ary eo no fotoana hanombohanao hanatanteraka ny tena iraka amin’ny maha zanak’Andriamanitra anao. Eo no hahatonga anao ho mpiandry ondry ho an’ireo ondriko marobe…no hahatonganao ho lasa lakandranom-Pitiavana. Izany hoe, mandalo aminao ny Fitiavana mba hikasika ao anatin’ny tontolo tsy hita maso ireo fanahy mitady ho very.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_24: Anaka, nanomboka teo amin’ny fasako no nipoiran’ny fiainana vaovao tety ambonin’ny tany, raha noheverin’ireo nampamono Ahy fa nahazo fandresena izy ireo. Ny vatan’i Lazara dia efa nanomboka ho potika tamin’ny nananganako azy tamin’ny maty. Iriko mba ho tafalatsaka tsara ao aminao ireny zava-nitranga ireny, satria mampianatra anao ireny hoe hatraiza no tokony alehan’ny fanantenanao sy ny finoanao. Tadidio fa ireny zava-nitranga taloha ireny, izay ijoroan’ny finoanao dia nihariary taminkery raha toa ka niainga tamin’ny endrika faharesena tanteraka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_08: Anaka, mandrosoa hatrany na dia tsy fantatrao aza ny hitondrako anao : amin’izany no tena ilako anao. Ny fanaikenao ho tantànako tahaka ny zazakely, no ianaranao mitoetra miaino Ahy, ary dingana iray indray mankany amin’ny fanetre-tena izany. Ny dingana tsirairay mankany amin’izany làlana izany no mitondra anao ho akaiky kokoa ny Foko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1D_26: Anaka, tahaka ny tany izay mila orana mba hamokarany, ianao koa mila ireny zava-mitranga mahafaly sy mampalahelo izay miseho aminao ireny mba ho tonga « Fitiavana » feno. Raiso ary ekeo daholo ny zava-drehetra toy ny avy amin’ny Fitiavana, mba hatonga anao ho « Fitiavana ». Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_20: Anaka, dia fifaliana vaovao ho Ahy hatrany ny fiombonako am-po sy saina aminao. Izany fifandraisana izany dia diloilo manasitrana ny Foko maratra. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_21: Ry vady malalan’ny foko, miaraka aminao mandrakariva Aho ary feno haravona Aho mibanjina ny fahasambarako hanolotra anao amin’ny Ray, rehefa tonga ilay fotoana. Avia eto an-tratrako mba afahanao maheno ilay bitsika mamy avy amin’ny molotro izay miteny malefaka sy feno tambitamby aminao hoe Tiako ianao, tiako ianao, tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE