facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

1D_37: Anaka, tsy manery anao ny Fitiavana. Izay toerana omenao Azy ihany no raisiny rehefa miantso Azy ianao, alohan’ny hanaovanao zavatra. Matetika loatra dia miandany avy hatrany ianao, tonga dia manao dia avy eo ianao vao mangataka ny Fitiavana hiasa. Ahoana no heverinao hiasany ao anatinao… Raha maka fotoana tsara ianao manontany Azy hiasa… dia ho hafa tokoa ireo vokatra.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_23: Anaka, sokafy tsara mandrakariva ny fonao sy mahay mandray ny Teniko. Hampianariko anao ireo izay tokony ho fantatrao mba ho apositôliko ianao. Mila apositôly araka ny Foko Aho izay manaiky ho ampianariko, havaoziko, tarihiko ary tiaviko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1A_18: Anaka, atolory Ahy mandrakariva ny fahalemenao. Ianao, raha amin’ny herinao ihany dia tsy misy dikany ; Izaho no fahataperana! Ekeo ny maha ianao anao ary ekeo ny maha Izaho Ahy. Amin’izay dia ho afaka manatanteraka zava-mahagaga ao aminao sy amin’ny alalanao Aho. Avy amin’ny alalan’ny fahalemenao indrindra no iamparan’ny Heriko.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3A_28: Ry zanaka malalan’ny Foko, avia miantsapaza ety an-trotroiko. Hahita fiasdanam-po, hafaliana sy Fitiavana ianao amin’izany. Rehefa omenao Ahy ny enta-mavesatrao dia ho hitanao fa maivana ny jiogako. Raha malaky mametraka ny fitokianao Amiko izay Andriamanitrao ianao dia ho aingana ny fiovana ao aminao ary hahazo ny fitiavan’ny Ray ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_39: Ry tantely kely ao anaty ny tranon-tantely ato Amiko, tena mitondra hafaliana lehibe ho Ahy ny fandavan-tenanao, fa indrindra ny fanirianao tanteraka hanantateraka ny sitrapoko. Avia miala sasatra eto amin’ny foko. Mandritran’izany fialantsasatra izany no hanomezako anao ny fahazavana rehetra izay hanilo ny sainao, ny teninao ary ny fihetsikao, mba hifanaraka tsara amin’ny sitrapon’ny Ray.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_05: Anaka, raha mba fantatrao ny lanjan’ny fijaliana mba hidiranao lalindalina ao anatin’ny Fitiavana… Ny fijaliana dia miova ho fahasoavana sy tso-drano rehefa raisina sy atolotran’ny Ray miaraka amin’ireo Fijaliako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_17: Ianareo zanako, efa akaiky ny fotoana, manaike doroin’ny Afon’ny Fitiavako-Afo mba handoro ny tany tontontolo. Sambatra ianareo izay voafidy ho amin’izany iraka lehibe izany : hanova ny endriky ny tany mba hatonga azy ho tanin’ny Fitiavana, araka ny paikan’ny Ray. Ho tonga Fitiavana ianareo ! Tiako ianareo.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_19: Ry bitikako, tsy ny zavatra iainanao ety ivelan’ny tenanao no manandanja fa izay iainanao ao anatinao. Amin’ny alalan’ny fiovana izay ao anatinao no mampiposaka ny fahazavana izay tadiavinao. Ny Firaisam-po misy eo amintsika koa no hibitsika aminao fanampahan-kevitra mendrika, amin’ny fotoana mahamety azy...Koa aza matahotra fa miaraka aminao Aho ary rehefa tonga ny fotoana ilaivana azy dia ho tariako ianao satria tiako tokoa ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_18: Anaka, tena lehibe tokoa ny fitiavako anao ka tiako ho Ahy manontolo ianao, mba hafahantsika miaraka manatanteraka zava-dehibe maro. Fa ny tena mendrika sy manandanja indrindra dia ny hatsapanao fa tena lalimpaka ny itiavako anao ary koa ny fanekenao havaozin’ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_06: Anaka, tsy misy tokony hatahoranao. Efa mitodika any aminao ny masoko. Manaike ianao ho tiavina ; ao amin’ny fahakelezanao mandrakariva sy eo amin’ny fonao no afahanao mihaona Amiko… Raha avelanao, dia doroiko amin’ny Afon’ny Foko ny fonao. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE