DIFFUSION EN DIRECT
Tous les Mardis, jeudis
et vendredis à 12 : 30 HNE.
Votre dose d'amour
quotidienne!

Ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa

3B_35: Anaka, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, ianao izay nomeko olona maro izay nofidiko tsara hanodidina anao mba hafahanao mandray fitiavana betsaka : voalohany amin’izy ireny ny Ray aman-dReninao, ny anabavinao, ny anadahinao ary maro hafa koa… aza manana ahiahy na kely fotsiny aza amin’ny Fitiavako, Izaho Andriamanitrao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tonga ny fotoana ialanao ireo mamatotra anao

2B_11: Ry zanako malalako, ho fanampiana anao mba hatakaranao izay iainanao amin’izao fotoana izao, dia tsarovy ilay zanaka voromahery mianjera avy eny ambony ivelan’ny tranony rehefa natsipin’ny reniny. Ho azy, dia tena loza be izany, kanefa izany no fomba tokana mahomby afahany mianatra manidina amin’ny herin’ny tenany. Torak’izany koa ho anao, amin’izao fotoana izao, satria tonga ny fotoana ialanao ireo mamatotra anao avy amin’ny lasanao (na dia nahitanao tombotsoa sy fitokisana aza taloha) tahaka ilay tranom- boromahery.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Tao anatin’ny rivo-mahery

1D_21: Anaka, tao anatin’ny rivo-mahery, rehefa noheverina fa natory Aho tao an-tsambokely, dia sarotra ho an’ireo Apôsitôliko ny nametraka ny fitokisany tamiko ; toy izany koa ny anao amin’izao fiainanao ankehitriny izao. Raiso ny Fitiavako, matokisa Ahy, ho vavolombelon’ny Heriko ianao. Rakofako ny Fitiavako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Aza manandrana milanja

1E_38: Anaka, aza manandrana milanja samirery eo amin’ireo sorokao izay tokony ho zakaintsika miaraka. Na hitady vahaolana samirery amin’izay tokony ho vahantsika miaraka ; na indrindra hanao samirery izay tokony hataontsika miaraka. Miantsoa mandrakariva Ahy. Tena akaikinao sy ao anatinao mandrakariva Aho.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Amin’ny fotoana rehetra na andro

1C_11: Anaka, miaraka aminao mandrakariva Aho. Afaka mifandray Amiko ianao amin’ny fotoana rehetra na andro, na alina ary amin’ny toe-javatra rehetra mba hanovo ao amin’izany ny Fiadanana, ny Fifaliana ary ny Fitiavako.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Matetika avy amin’ny alalan’ny fahalemenao

3B_16: Anaka, matetika avy amin’ny alalan’ny fahalemenao, ny fahosanao ary ireo izay heverinao hoe hadisoanao no hafahako mikasika sy mihaona ny olona hafa. Isaky ny miaiky ianao fa kely dia vao mainka hitoetra ao aminao ny Fitiavan’ny Ray. Ary raha mitoetra ao aminao ny Fitiavana dia ho mora koa ny hipariahany hihaona amin’ny fon’ny hafa amin’ny alalanao. Koa ny fisinao dia ho lasa fahazavana ho an’ireo fo izay mitady an’Andriamanitra.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny Foko dia misokatra tanteraka

1B_07: Anaka, ny Foko dia misokatra tanteraka mba handray anao. Tsy miandry afa-tsy ireo « ENY » avy aminao Aho. Manaike ianao fenoina ; manaike ianao tiavina, manaike ianao valiana soa, manaike ianao kolokoloina, manaike ianao ho doroin’ny Afon’ny Fitiavako ! Tiako loatra ianao. Tsy misy fetrany ny Fitiavako !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Angataho Aho ho tonga

1C_21: Anaka, angataho Aho ho tonga hanapaka ireo fatorana mampifikitra anao amin’izao tontolo izao sy amin’ireo zavatra rehetra ara-materialy. Tiako ho olona afaka tanteraka ianao ; hiaina ny maha olona afaka marina amin’ny maha zanak’Andriamanitra, izay fanirian’ny Ray tamin’ny fotoanan’ny fahariana. Mba ho lasa Fitiavana, dia tokony hiverina ahazo ny fahafahana tany ampiandohana ianao, ilay fahafahana lehibe ilain’ny rehetra. Tiako ianao ary iriko ho Ahy tanteraka.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ilaina mandrakariva ny « ENY-NAO »

1E_40: Anaka, ilaina mandrakariva ny « ENY-NAO » mba handrosoana lavidavitra, satria ny Ray dia manaja mandrakariva ilay fahafahana lehibe izay nomeny ho an’ireo zanany tsirairay. Na dia ny « tsia » aza no azony manoloana ny « Eny » izay takiany dia tsy ho tsoahany mandrakizay ny Fitiavany. Tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao

1A_35: Anaka, vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao sy amin’ny alalanao. Tokony avelanao hiasa Aho; nefa dia tsy maintsy mihena ianao mba hatanteraka an’izany. Raha mifikitra mandrakariva eo Amiko ianao, dia Izaho mandrakariva no handalo ao aminao sy amin’ny alalanao. Io fato-pifandraisana io no ilaiko ho mafy orina tsara miaraka aminao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Afeno ny fampiharana vaovao

iphone icone402x
×

Cart

FCDJ Pensées du jour

Pensée du jour

14 February 2024
1A_35: Anaka, vonona mandrakariva Aho hiasa ao anatinao sy amin’ny alalanao. Tokony avelanao hiasa Aho; nefa dia tsy maintsy mihena ianao mba hatanteraka an’izany. Raha mifikitra mandrakariva eo Amiko ianao, dia Izaho mandrakariva no handalo ao aminao sy amin’ny alalanao. Io fato-pifandraisana io no ilaiko ho mafy orina tsara miaraka aminao.
bitmap 2

Une expérience utilisateur améliorée

Téléchargez notre application maintenant

bitmap 3
mobile bitmap 3