facebook live
Tous les jours
12 h 30 hne
Votre dose d'amour
quotidienne!

3A_10: Ry zanaka malalan’ny Ray, ho anao izay nofidiana talohan’ny nahariana anao mba iaina izay fiainanao hiatomboka androany dia androany, dia hangatahana ianao hanome sy hamerina hanome ny « ENY-NAO » feno sy tsy misy fepetra amin’ny Sitrapon’ny Ray, mba ho tanteraka ao aminao ny Planiny.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Mangalaha tsirony manandrana

1C_10: R’ilay Bitikako, mangalaha tsirony manandrana ny Fitiavako ka tsikelikely, dia hotonga amin’ny fifandraisam-po Amiko ianao, na inona na inona iainanao eo ivelany. Hatsapa fahafenoana mandrakariva ianao ary ho ao anatin’ny firavoravona.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ny Fitiavana dia afaka manova

1A_37: Anaka, avelao ny Fitiavana no hiahy anao, ary apetrao ao amin’ny Famindram-pon’ny Ray ireo zavatra izay tsy tianao rehetra, na avy aminao na avy amin’ny olona hafa. Kely loatra ianao ka tsy afaka ny hanova ny tenanao, vao mainka moa hanova ny hafa : ny Fitiavana dia afaka manova sy manadio ny zavatra rehetra.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Manontany tena ianao hoe

1A_17: R’ilay Bitikako, manontany tena ianao hoe : inona no tokony ho hatsarainao… Zavatra iray ihany no manan-danja : Ny hanananao fahatokisana Ahy bebekokoa amin’ny fiainanao, ny hamelanao Ahy bebekokoa hiasa, ny hanananao fahatokisana Ahy hatramin’ny madinika indrindra amin’ny fiainanao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

2A_28: Ry voafidiko, tokony hanaiky hotantànako bebekokoa ianao. Noho izany, dia mila mihaino Ahy bebekokoa hatrany ianao. Rehefa mivavaka ianao na midera, dia aoka hisy fotoana lavalava izay hanginanao mba hiainonao tanteraka ny Tomponao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1F_13: Anaka, reko ny vavakao ary manomana ny fonao Aho amin’izay ho fiainanao amin’ny andro ho avy. Nofinidiko ianao. Tiako ny fanaikenao sy ny fanirianao tsy hanao afa tsy ny Sitrapoko. Tiako be ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

3B_35: Anaka, ianao izay novolavolaiko tamim-pitiavana tokoa, ianao izay nomeko olona maro izay nofidiko tsara hanodidina anao mba hafahanao mandray fitiavana betsaka : voalohany amin’izy ireny ny Ray aman-dReninao, ny anabavinao, ny anadahinao ary maro hafa koa… aza manana ahiahy na kely fotsiny aza amin’ny Fitiavako, Izaho Andriamanitrao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Ireo vavaka fanelanelànanao

1B_33: R’ilay Bitikako, ireo « Eny » izay atolotrao Ahy sy ireo vavaka fanelanelànanao, indrindra ireo vavaka izay ampandalovina amin’i Maria, Reniko tena Masina dia manandanja be tsy araka ny fihevitrao. Raha lehibe ny finoanao rehefa mivavaka Amiko ianao, dia ho afaka manatanteraka bebekokoa Aho. Angataho Amiko ny hampitomboiko ny finoanao !

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1E_25: Anaka, fantatrao fa ny lalan’ny fahakelezana mandrakariva no lalako ; anjaranao ankehitriny no manararaotra ireo fahalemenao mba afahanao manatona Ahy sy mandray ny Famindram-poko sy ny Fitiavako. Andriamanitra feno Famindrampo sy Fitiavana Aho. Mba tena tiako ianao.

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

1C_32: Anaka, mbola tsy takatrao tsara ihany fa zavatra iray ihany no tena manandanja : dia ny fifandraisam-pitiavana amintsika izay tokony hitombo ka ho lasa tsapanao mihintsy, na dia ao anatin’ireo toe-javatra mikorontana ivelany aza. Avereno omena Ahy tsikelikely, izay rehetra mitranga aminao, ireo izay tediavinao ho raisina an-tànana, mba ho afaka hitodika amin-kalalahana aty Amiko Tomponao mandrakariva ny fonao,

Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Misoratra anarana ao amin’ny fampahalalam-baovao hahazoana vaovao farany

Close Menu
×

Cart

Votre dose d'amour quotidienne!

Pendant ce confinement, il est normal de se poser plusieurs questions. Les Choisis de Jésus sont là pour vous accompagner dans cette période, tous les jours, lors de Facebook Live. Joignez-vous à nous pour entendre des prières et des témoignages provenant des livres «Pour le bonheur des Miens, Mes choisis. Jésus.». Ce rassemblement virtuel saura assurément alimenter vos réflexions et vous aidez à trouver réponses à vos questions!
Soyez des nôtres, tous les jours, à 13 h 30 HAE